ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання платних освітніх та інших послуг,

які надаються

Державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено згідно із Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 (зі змінами та доповненнями, останні з яких внесено постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 305) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України від 14.10.2010 № 949 «Деякі питання виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 736/758/902 від 23.07.10 р. «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та іншими нормативними документами, що регламентують економічну та фінансову діяльність вищих навчальних закладів.

1.2 При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності.

1.3 У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) з університетом замовляє йому платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її (послуги) оплати;

Індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;

Університет – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації широкого спектру медичних, фармацевтичних, стоматологічних та інших напрямків науки, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має відповідну інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;

Особи, які навчаються - студенти, аспіранти, здобувачі, слухачі, інші громадяни, яким університет надає платні освітні послуги;

Послуга - термін вживається у значені визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

1.4 Університет зобов’язаний:

- безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

- оприлюднити визначену у встановленому Порядку вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, другої освіти, здобуття наукового ступеня - не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

Вартість інших освітніх платних послуг - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

1.5 Платні освітні послуги надаються на підставі договору (контракту), письмової заяви, а інші платні послуги - на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні університету для виконання його статутних завдань згідно із затвердженим кошторисом.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

2.1 Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно-обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Університет може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями).

2.2 Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

- безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій;

- капітальні витрати;

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

2.3 До витрат на оплату праці працівників, які залучаються до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у т.ч. погодинної оплати), доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, виплати, що носять заохочувальний характер, а також грошова допомога, встановлена відповідними університетськими положеннями та Колективним договором.

Кількість ставок працівників науково-педагогічного, навчально- допоміжного складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається на основі навчальних планів, затверджених до кожного напряму, спеціальності, дисципліни з урахуванням поділу груп та підгруп при вивчені дисциплін або при виконанні навчальних занять, затверджених норм часу на виконання навчальної роботи та з урахуванням встановленого співвідношення викладач-студент у навчальному закладі ІV рівня акредитації.

Кількість ставок інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності всіх функцій і видів робіт, що безпосередньо пов’язані з наданням освітніх послуг замовником.

2.4 Нарахування на оплату праці, в тому числі збір на обов’язкове пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності тощо, здійснюється в розмірах, передбачених чинним законодавством.

2.5 До безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг, належать матеріальні витрати, що використовуються для надання освітніх послуг, зокрема визначених кодами економічної класифікації видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»; 2230 «Продукти харчування», 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»; 2800 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів, державного мита та інших платежів до бюджетів відповідно до законодавства, придбання патенту та плата за продовження терміну дії патенту, плата за отримання ліцензій та акредитацію; 2250 «Видатки на відрядження»; 2271 «Оплата теплопостачання» ; 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 2273 «Оплата електроенергії»; 2274 «Оплата природного газу»; 2275 «Оплата інших комунальних послуг»; 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»; 2710 «Виплати пенсій і допомоги»; 2720 «Стипендії».

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх

витрат, оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх

вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю

наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у

навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням

індексу інфляції.

2.6 До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на надання університетом платних освітніх послуг, зокрема:

- придбання або створення основних засобів, у т.ч. навчального, лабораторного, спортивного, іншого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп’ютерної та оргтехніки, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;

- капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному процесі;

- придбання програмного забезпечення, авторських та суміжних прав тощо.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості платної освітньої послуги, встановленні відповідно до наказу № 736/758/902.

2.7 Цим положенням затверджуються платні послуги, які можуть надаватись Тернопільським державним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (далі за текстом університет) відповідно до Статуту.

2.8 Надходження, отримані за надання платних освітніх та інших послуг, зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету університету як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, або як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, якщо такі надходження отримані внаслідок зазначеної діяльності, та плата за оренду майна.

2.9 Вартість надання освітньої послуги визначається на підставі відповідної калькуляції, що обчислюється з урахуванням видатків університету, за винятком тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або інших джерел фінансування та затверджуються ректором.

2.10 Оплата за надану послугу може вноситись у безготівковій формі на рахунок університету.

3. ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ

УНІВЕРСИТЕТОМ

3.1. У сфері освітньої діяльності.

3.1.1 . Навчання іноземних і вітчизняних студентів на умовах контракту з фізичними та юридичними особами у межах ліцензованого обсягу підготовки.

3.1.2.Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів;

3.1.3. Отримання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт уже одержав вищу освіту з іншої спеціальності;

3.1.4. Навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі. аспірантурі, докторантурі, їх стажування.

3.1.5.Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти в межах ліцензійного обсягу;

3.1.6. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

3.1.7. Підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти.

3.1.8. Переводи з одного до іншого медичного вузу та поновлення на навчання студентів, які були раніше відчислені, понад план державного замовлення, у тому числі на перший курс.

Оформлення цих послуг здійснюється шляхом укладання договору про навчання підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або про надання додаткових освітніх послуг, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 634, в якому зазначається назва послуги, освітньо-кваліфікаційний рівень, термін, вартість інші умови договору. Укладання договорів на навчання покладається на приймальну комісію (відповідальний секретар) та деканів факультетів. Укладення договорів на підвищення кваліфікації покладається на директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Договори на денну форму навчання укладаються до 01 вересня, а на заочну та інші форми навчання – до початку навчання.

На кожну освітню послугу складається відповідна калькуляція планово-фінансовим відділом університету.

Розмір плати встановлюється за весь термін надання освітньої послуги. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання.

Вартість навчання оприлюднюється у засобах масової інформації.

Плата за навчання вноситься посеместрово за 15 календарних днів до початку наступного семестру на спеціальний рахунок обліку коштів університету від власних надходжень. Незалежно від форми навчання, з урахуванням матеріального стану осіб, які уклали договір, на підставі наказу ректора університету, оплата може здійснюватись щомісяця.

Облік надходжень коштів від надання цих послуг та видатків на їх реалізацію покладається на бухгалтерію університету.

За поданням приймальної комісії, факультетів, наукового відділу, навчально-наукового інституту післядипломної освіти готуються накази про зарахування, відрахування студентів (слухачів), аспірантів.

Надання освітньої послуги здійснюється згідно навчальних планів. Відповідальні: декани факультетів, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

3.1.9.Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів.

Надання цієї послуги здійснюється підготовчим відділенням Університету. Розмір вартості цієї послуги встановлюється на підставі калькуляції.

Послуга надається на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

Розмір плати встановлюється за весь період надання освітньої послуги, і не може змінюватись.

Плата за навчання вноситься до початку занять на рахунок університету для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень.

3.1.10.Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості.

Надання цієї послуги здійснюється навчально-науковим інститутом післядипломної освіти, що є структурним підрозділом Університету.

Розмір вартості цієї послуги встановлюється на підставі калькуляції, розробленої планово-фінансовим відділом.

Послуга надається на підставі договору між Університетом та Центром зайнятості з зазначенням всіх слухачів.

Плата вноситься на підставі підписаного сторонами договору та акту виконаних робіт на рахунок Університету за спеціальним фондом держбюджету.

3.1.11. Проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів і провізорів та стажування з освоєння окремих методів діагностики і лікування понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах.

3.1.12. Навчання лікарів-інтернів (провізорів), які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами.

3.1.13. Повторне навчання в інтернатурі на очному циклі лікаря (провізора) - інтерна.

3.1.14. Отримання другої спеціальності в інтернатурі або магістратурі.

Надання цієї послуги здійснюється навчально-науковим інститутом післядипломної освіти, що є структурним підрозділом Університету.

Розмір вартості цієї послуги встановлюється на підставі калькуляції, розробленої планово-фінансовим відділом.

Плата вноситься на підставі підписаного сторонами договору та акту виконаних робіт на рахунок Університету за спеціальним фондом держбюджету.

3.1.15.Прийом кандидатських іспитів, працівників університету та осіб, які не працюють у державному вищому медичному закладі освіти. Навчання в аспірантурі фахівців, які працювали поза системою МОЗ.

Організація надання цієї послуги здійснюється наковим відділом Університету.

Розмір плати встановлюється згідно з калькуляцією витрат, розробленою планово-фінансовим відділом Університету.

Послуга надається на підставі письмової заяви, що складається замовником за встановленою формою.

Плата за послугу вноситься повністю до початку її надання на рахунок університету за спеціальним фондом держбюджету.

3.1.16.Інші послуги, пов'язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням.

3.1.17. Консультації докторантів та аспірантів з навчальних закладів, що не підпорядковані МОЗ.

3.1.18.Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів..

3.1.19. Ліквідація студентами академічної різниці у разі їх переводів та поновлень у державних вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів.

3.1.20. Відпрацювання студентами державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин.

3.1.21.Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо)

3.2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності

3.2.1. Проведення науково-дослідних, технологічних, проектно–пошукових робіт на договірних умовах.

3.2.2.Проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами на базі університету.

3.2.2. Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

3.2.3. Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;

3.2.4. Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;

3.2.5. Проведення наукової та науково-технічної експертизи;

3.2.6. Організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

3.3. У сфері міжнародного співробітництва

3.3.1. Надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз.

3.4. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля,

оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту

3.4.1.Надання послуг з проживання, відпочинку та оздоровлення у навчально-оздоровчому комплексі «Червона Калина».

3.4.2.Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

3.5. У сфері побутових послуг

3.5.2. Виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів.

3.6. У сфері житлово-комунальних послуг

3.6.1. Надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі навчальних закладів для тимчасового проживання;

3.6.2. Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання;

3.6.3. Надання громадянам, що проживають в гуртожитках та приміщеннях університету комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

Організація з надання послуг з проживання в студентських гуртожитках покладається на директора студентського містечка.

Розмір плати встановлюється згідно з калькуляцією витрат, розробленою планово-фінансовим відділом та затверджується наказом ректора на календарний рік.

Один раз на рік всім мешканцям проводиться перерахунок вартості комунальних послуг за проживання в гуртожитку згідно з фактичними показниками використання.

3.7. Інші послуги

3.7.1. Вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин.

3.7.2. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

Вартість цієї послуги визначається згідно з чинним законодавством, яке регулює питання оренди.

Договори оренди укладаються з Регіональним відділенням фонду Державного майна України у Тернопільській області та погоджуються з Університетом як Балансоутримувачем.

3.7.3. Надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо); здійснення палітурних, брошурувальних робіт.

Вартість послуги визначається на підставі калькуляції витрат, розробленої планово-фінансовим відділом Університету.

Плата за послугу вноситься на рахунок університету за спеціальним фондом держбюджету.

3.7.4.Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

Організація приготування та забезпечення належної якості продукції харчування, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, реалізації продукції та умов її споживання, облік та потребу у продуктах харчування покладається на комплекс студентського харчування Університету. Загальний облік надходжень та видатків здійснюється бухгалтерією Університету. Видатки здійснюються у межах обсягу надходжень коштів на рахунок університету від реалізації продукції та послуг громадського харчування.

Кошти за реалізовану продукцію вносяться на рахунок університету за спеціальним фондом держбюджету.

3.7.5. Забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;

3.7.6. Забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;

3.7.7. Забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті;

3.7.8. Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

3.7.9. Здійснення в межах повноважень медичної практики, надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної експертизи;

3.7.10. Надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень університету здійснюється відповідно до норм, визначених Бюджетним Кодексом України.

3.7.11. Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті

3.7.12. друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Положення набирає чинності з 15.12.2015 р.

4.3. Послуги, передбачені п.п. 3.6.2. цього положення надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.